Consell Escolar

Què és?

El Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al Consell Escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.

Data de constitució del nostre CE: 14 de desembre de 2010

Pròxima renovació: curs 2014/45

Composició del consell escolar

a) El director que el presideix

b) La cap d'estudis:

c) Els i les 5 representants del professorat s'elegeixen pel claustre

d) Els i les 4 representants de pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells

e) Una representant de l'ajuntament de la localitat

f) Una representant d'administració i serveis (PAS), elegit per i entre aquest personal

g) Una de les persones representants dels progenitors que la designa l’ AMIPA

h) El secretari del centre amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell

 

Funcionament

Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei d'educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col.legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació.