AJUTS MENJADOR CURS 2018 - 2019

Convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per al curs escolar 2018-2019

Descarrega la sol·licitud fent clic aqui

Es convoquen els ajuts destinats a finançar part del cost del servei de menjador escolar dels alumnes del curs 2018-2019.

Requisits dels beneficiaris

Per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini extraordinari de presentació de sol·licituds s’han de complir els requisits següents:

  1. Estar escolaritzat en un centre docent públic no universitari o en un centre privat concertat al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària durant el curs escolar 2018-2019.
  2. Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2018-2019.
  3. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe AROPE de la Unió Europea per a les Illes Balears:
Nombre d’adults (majors de 14 anys) Nombre de menors (menors de 14 anys) Renda familiar total
1 1    23.410,40 €
1 2    28.812,80 €
1 3    34.215,20 €
2 1    32.414,40 €
2 2    37.816,80 €
2 3    43.219,20 €
3 1    41.418,40 €
3 2    46.820,80 €
3 3    52.223,20 €

Membres de la unitat familiar:

1. Són membres de la unitat familiar:

a. L’alumne o alumna per al qual se sol·licita l’ajut.

b. Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

c. Els germans menors d’edat.

d. Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

e. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.

f. Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiària de l’ajut.

Criteris per atorgar la valoració segons el barem

Per atorgar la puntuació segons el barem s’han de tenir en compte els criteris següents:

1. Condicions econòmiques:

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2016 a la qual se li ha d’adjudicar la puntuació següent:

Ingressos Puntuació
Fins a 1.000 euros 15 punts
De 1.000,01 euros a 2.000 euros 13 punts
De 2.000,01 euros a 3.000 euros 11 punts
De 3.000,01 euros a 4.000 euros 9 punts
De 4.000,01 euros a 5.000 euros 7 punts
De 5.000,01 euros a 6.000 euros 5 punts
De 6.000,01 euros a 7.000 euros 4 punts
De 7.000,01 euros a 8.000 euros 3 punts
De 8.000,01 euros a 9.000 euros 2 punts
De 9.000,01 euros a 10.000 euros 1 punt
Més de 10.000 euros 0 punts

2. Dades familiars:

Per cada infant en acolliment 1 punt
Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d’un 33 %) 2 punts
Per família nombrosa general 1 punt
Per família nombrosa especial 2 punts
Per família monoparental 2 punts
Per tenir dos o més infants que facin ús del menjador 1 punt

3. Condicions sociofamiliars desfavorables:

El consell escolar ha d’aprovar la valoració de les condicions sociofamiliars desfavorables a partir de la proposta de valoració feta per l’equip directiu, amb l’ajuda de l’equip de suport i PTSC del centre, segons les orientacions següents i d’acord amb la informació i els documents que hagi pogut recaptar:

a. Desatenció/maltractament (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):

- Maltractament físic, psíquic o emocional

- Violència domèstica

- Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar, etc.) i psíquica.

- Abús o explotació sexual o laboral

- Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives, etc.)

- Problemes de salut provocats

- Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares o tutors (per causa de mort, presó o incapacitat d’aquests)

b. Risc (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):

- Estructura familiar

- Relacions familiars

- Context socioeducatiu (aïllament, dèficits, etc.)

- Competència per a l’educació i criança dels fills

- Salut física o psíquica dels pares o Salut física i psicosocial dels infants

c. Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (màxim atorgat en aquest apartat, 2 punts):

- Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu

- Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills (per problemes crònics, físics o psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat familiar que puguin ser causa d’indisponibilitat)

d. Si disposa d’un informe dels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l’ajut individual de servei escolar de menjador arran de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s’ha d’atorgar una puntuació directa de 4 punts en aquest apartat.

Presentació de sol·licituds i termini:

1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s’han de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat.

2. En el cas que l’ajut se sol·liciti per a més d’un membre de la mateixa unitat familiar, s’ha de formular en un únic imprès.

3. Les sol·licituds s’han de presentar, emplenades adequadament, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2018-2019 del 23 de maig al 13 de juny.

Documentació a presentar:

Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

1. Documentació obligatòria:

a. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2017.

b. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

2. Altra documentació (si cal):

a. Per obtenir punts per renda cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de consulta per a l’ajut de menjador.

b. Per obtenir punts per criteri familiar:

i. Per família nombrosa, s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent el 31 de desembre de 2017.

ii. Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques, s’ha de presentar el certificat de discapacitat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

iii. Per infant en acolliment, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

iv. Per família monoparental, s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

v. Per dos o més infants que facin ús del menjador escolar, n’hi ha prou de fer-ho constar a la sol·licitud d’ajuts de menjador.

c. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables el centre ha de requerir la documentació per justificar l´anteriorment situación.

 

Altres articles

Consell Escolar Què és? El Consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del... Read more
Aula de Música Aquesta aula esta totalment equipada per poder dur a terme les classes de l'àrea musical (instruments, ordinador,... Read more
Composició de l'Equip Directiu DIRECTOR Nico López CAP D'ESTUDIS Marga Coll SECRETARI Toni... Read more
Ubicació de l'escola CEIP Ponent   La nostra escola es troba situada a les afores de la ciutat d'Inca al pla de Mallorca, a la barriada... Read more
PGA Si voleu consultar la PGA (Programació General Anual), feu clic damunt l'imatge per veure el document. Read more