Equip Directiu

Què és?

L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern dels centres, nomenat d’acord amb el que preveu el capítol III del títol II del Reglament orgànic de les escoles i dels col·legis, així com els nomenats d’acord amb el que preveuen les Ordres de 19 d‟abril de 2004, de 15 de març de 2007 i de 18 de febrer de 2010, tots ells amb les competències que s'estableixen a l’article 132 de la LOE i les competències atribuïdes pel ROC que no s'oposin a les establertes a la LOE.

L’equip directiu dels centres amb nou o més unitats estarà compost pel director, el secretari, i el cap d’estudis.

Les designacions de membres de l’equip directiu han de seguir el que dicta la Resolució del conseller d‟Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual s'estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres públics docents no universitaris i la seva assignació d’equips directius (BOIB de 26 de juny).

Data de nomenament

01/09/2010 (fins juny de 2013)

Funcions

a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.

b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.

c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar en les avaluacions externes.funcionament.

d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre.

e) Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del C. Escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.

f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.

g) Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també elaborar la PGA i la memòria de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació.

h) Impulsar els plans de seguretat i emergència, responsabilitzarse de l’execució dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.